Поиск недвижимости Новостройки Найти профи Сообщество Для профессионалов
Вход | Регистрация

Самая полная и чистая база недвижимости в Казахстане

За последние сутки: 0 объявлений добавлено из 0 поступивших.


Т?ркістанда баспана ?ымбаттай ма? Экономисті? болжамы

tengrinews.kz 21.06.2018 Просмотров: 312
Т?ркістанда баспана ?ымбаттай ма? Экономисті? болжамы

19 маусымда Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев ?аза?станда Т?ркістан облысы пайда болатыны жайлы за??а ?ол ?ой?ан. М?жіліс депутаттарыны? айтуынша, Президентті? Т?ркістан облысын ??рып, Шымкентті республикалы? ма?ызы бар ?ала ретінде бекіту туралы шешімі тарихи о?и?а болып саналады. Сонды?тан олар б?л шешімді ?олдап отыр.  

Осы орайда пікір білдірген депутат Азат Перуашевті? айтуынша, алда?ы уа?ытта Т?ркістанда баспана ба?асы ?згеруі м?мкін. 

Осы?ан байланысты Tengrinews.kz тілшісі ?азіргі уа?ытта Т?ркістанда?ы баспаналарды? ба?асы ?андай екенін біліп, мамандардан п?тер ба?асыны? ?су ы?тималды?ы турасында пікірлесті.

Таяуда жариялан?ан хабарламалар?а ?ара?анда, Т?ркістанда?ы п?терлерді? ба?асы 3 миллион те?геден басталып, 10 миллион те?геге дейін барады. Я?ни, 3 миллион те?геге бір б?лмелі п?тер, 4-5 миллион те?геге екі б?лмелі п?тер, ал 7 миллион те?геден жо?ары ба?а?а 3-4 б?лмелі п?тер сатып алу?а болады.

Сондай-а?, сатылып жат?ан п?терлерді? басым б?лігі "Самал" ы?шамауданында орналас?анын бай?аймыз.

Мысалы, аума?ы 50 шаршы метр болатын, пластикалы? терезелері бар ж?не барлы? жи?азбен жабды?тал?ан п?тер 4 миллион те?геге сатылып жатыр екен. П?тер иесіні? айтуынша, ?й 1990 жылы кірпіштен салын?ан.


© krisha.kz

Ал мына ?ш б?лмелі п?терді? ба?асы 7 миллион те?ге екен. Хабарламада?ы м?ліметке ?ара?анда, п?тер 4-?абатта орналас?ан.


© krisha.kz

Сондай-а?, еурож?ндеуден ?ткен п?терлерді де табу?а болады. Оларды? ба?асы 7-8 миллион те?ге, ал аума?ы 120 шаршы метрге дейін барады.

Ал енді осы ба?алар сол к?йінде ?ала ма, ?лде ?ымбаттай ма деген с?ра?ты экономист Арман Бай?анов?а ?ойып к?рдік.

Арман Бай?ановты? айтуынша, м?ндай жа?алы? жылжымайтын м?лік нары?ына бірден ?сер етеді. Сол себепті баспана ба?асы кем дегенде екі есеге дейін ?суі м?мкін екен.

"Т?ркістан облысында баспананы? ?ымбаттауына бірден-бір себеп жылжымайтын м?лік нары?ыны? осындай жа?алы??а бірден реакция беруі себеп болуы м?мкін. ?азір Т?ркістан хал?ыны? саны шамамен 200 мы? адам делік, ал енді мемлекеттік ?ызметкерлерді? барлы?ы онда жаппай к?шкен кезде адам саны, оларды отбасы м?шелерімен ?оса сана?анда, 30 мы? адам?а к?бейетені с?зсіз. Сонды?тан, ?рине, онда баспана?а деген с?раныс артады. Осы орайда баспана ба?асы кем дегенде екі есеге дейін ?суі м?мкін", - дейді экономист.

Дегенмен, сарапшы ба?аны сол ?алпында са?тап ?алу?а да болатынын айтады.

"Ба?аны шамадан тыс ?сірмей, сол ?алпында са?тап ?алу ?шін мемлекеттік ба?дарламалар бойынша т?р?ын ?йлерді салу керек. Ол ?шін моно?алалар?а мемлекеттік ба?дарлама бойынша т?р?ын ?й ??рылысына к?бірек ?аржы б?лу керек. Себебі компаниялар онда жылжымайтын м?лік ба?асыны? арзан болуына байланысты ??рылыс ж?ргізуді аса ?аламайды", - дейді Арман Бай?анов.

Сондай-а?, сарапшы Т?ркістан сия?ты ?алалар негізгі логистикалы? орталы?тардан алыс орналас?анды?тан, онда ??рылыс материалдарын жеткізу мен білікті ж?мыс к?шін тарту, жалпы, ?й салуды? ?ымбат?а т?сетінін айтады.

Сол себепті, маманны? айтуынша, т?р?ын ?й ба?асын арзандату ма?сатында ж?не ??рылыс компанияларын к?бірек ж?мылдыру ма?сатында мемлекет тарапынан ?лкен ?олдау ?ажет.

Ал жылжымайтын м?лік ж?ніндегі маман Шы??ыс ?ділхан?лыны? айтуынша, бірінше кезекте п?терден б?рын жер ?ымбаттауы м?мкін. Мысалы, ?азір 20 соты? жерді 15 миллион те?геге алу?а болады екен. Біра? таяуда ол ба?а екі есеге дейін ?суі м?мкін.

"Е? біріншіден, жер ?ымбаттауы м?мкін. Тіпті екі есеге дейін ?ымбаттайды деген болжам бар. Себебі онда ескі ?йлер к?п. Ал к?шіп келетін халы? жа?а ?йлер салу?а кіріседі. Я?ни, инвестициялар болады. М?нымен ?оса, п?терді жал?а алу мен жал?а беру де ?ымбаттайды. Облыс орталы?ы болып отыр?анды?тан, онда?ы жылжымайтын м?лікке деген с?раныс жо?ары болады", - дейді Шы??ыс ?ділхан?лы.

Сондай-а?, маманны? айтуынша, Т?ркістан облысында?ы жа?а салын?ан ?йлерді? ба?асы к?п дегенде 20 пайыз?а дейін ?ана ?ымбаттайды.

Let's block ads! (Why?)

Комментарии (0)

Обратная связь

*
*
для обратной связи, без спама